Protocol Cameratoezicht

Protocol camerabewaking / -toezicht Volkstuinvereniging Vijfsluizen

Dit protocol geeft onder andere een beschrijving van de praktische uitvoering van de camerabewaking / -toezicht, mede met het oog op de bescherming van de privacy van de bezoekers/leden van het clubgebouw van de Volkstuinvereniging Vijfsluizen.

Artikel 1. Doel van het cameratoezicht

 • Het doel van cameratoezicht is het beschermen van eigendommen, c.q. het voorkomen van diefstal en vernieling van de Volkstuinvereniging Vijfsluizen, alsmede van haar bezoekers/leden, met in achtneming van de regels voor privacy.

Artikel 2. Taken en verantwoordelijkheden

 • Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Volkstuinvereniging Vijfsluizen.
 • Het bestuurslid met in zijn / haar portefeuille camerabewaking / -toezicht (hierna te noemen: het bestuurslid) voert het dagelijks beheer over het cameratoezicht. Het bestuur kan een ander dan voornoemd bestuurslid aanwijzen voor het dagelijks beheer over het cameratoezicht. Het bestuurslid draagt er zorg voor dat de opnamesystemen periodiek worden gecontroleerd. Defecten worden indien nodig direct hersteld.
 • Het bestuurslid draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit i.v.m. een calamiteit is veiliggesteld.
 • Het bestuurslid stelt beeldmateriaal direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan.
 • Het bestuurslid is bevoegd de geschiktheid van de beelden te beoordelen in het kader van het ter inzage stellen aan de politie dan wel het ter beschikking stellen aan derden.
 • Het technisch beheer en onderhoud van het camerasysteem kan door het bestuurslid worden uitbesteed aan een derde.

Artikel 3. Privacy van bezoekers

 • Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel van beveiliging en toezicht. Het beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht.
 • Het bestuur van de Volkstuinvereniging Vijfsluizen kondigt via een sticker aan dat er door haar beeldopnamen worden gemaakt. De sticker is aangebracht naast de algemene toegangsdeur.

Artikel 4. Inzage in opgenomen beeldmateriaal

 • Gelet op de bescherming van de privacy gelden de restricties voor het inzagerecht.
 • In beginsel heeft een betrokkene slechts recht op inzage van zijn eigen persoonsregistratie, derhalve beeldmateriaal waarop de betrokkene te zien is. Bij een aanvraag tot inzage van beelden dient de betrokkene het tijdstip en de tijdsduur van de beelden waarvan hij / zij inzage verlangt aan te geven. Bijvoorbeeld tussen 21.00 uur en 21.15 uur.
 • Beeldmateriaal kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door het bestuur van de Volkstuinvereniging Vijfsluizen, waarbij het belang bij inzage van het beeldmateriaal is afgewogen tegen overige belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op het beeldmateriaal voorkomen bij bescherming van hun privacy.
 • Het bestuur van de Volkstuinvereniging Vijfsluizen beoordeelt de geschiktheid van de beelden in het kader van het ter inzage stellen aan betrokkenen anders dan de politie.
 • Het bestuur van de Volkstuinvereniging Vijfsluizen beslist binnen 5 werkdagen op een verzoek van een betrokkene tot inzage van het beeldmateriaal.
 • Inzage in het beeldmateriaal wordt verstrekt onder aanwezigheid van het bestuurslid. De betrokkene dient zich, ter vaststelling van zijn identiteit, in persoon te vervoegen bij het bestuurslid, waarbij een geldig legitimatiebewijs ter inzage moet worden gegeven.
 • Personen die inzage in beeldmateriaal krijgen, tekenen een inzage verklaring.

 

Artikel 5. Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden

 • Het verstrekken van beeldmateriaal aan derden geschiedt slechts als dit verenigbaar is met het doel van het verzamelen van de beeldopnamen.
 • Het bestuur van de Volkstuinvereniging Vijfsluizen beoordeelt de geschiktheid van de beelden in het kader van het ter beschikking stellen aan derden anders dan de politie. Dit wordt door hen gedaan met inachtneming van de bepalingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming
 • De persoon die beeldmateriaal ontvangt dient zich vooraf aan het bestuurslid te legitimeren.
 • De persoon die het beeldmateriaal ontvangt tekent voor ontvangst van het beeldmateriaal en het gepast (integer) gebruik hiervan.
 • Beeldmateriaal wordt altijd aan de politie verstrekt indien hierom uitdrukkelijk door de politie wordt verzocht onder verwijzing naar de wettelijke regeling die hieraan ten grondslag ligt, dan wel indien dit noodzakelijk is voor hun publiekrechtelijke taakuitvoering. Het bestuurslid kan het beeldmateriaal zonder verdere tussenkomst van het bestuur verstrekken aan de politie.
 • De politiefunctionaris dient zich vooraf aan het bestuurslid te legitimeren.
 • De politiefunctionaris tekent voor ontvangst van het beeldmateriaal en het gepast (integer) gebruik hiervan.
 • Het beeldmateriaal wordt digitaal verstrekt.

Artikel 6. Het camerasysteem en beveiliging

 • Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van digitale opnamerecorders. Aan deze recorders zijn zichtbare camera‚Äôs gekoppeld, waarmee opnamen worden gemaakt in het clubgebouw. Er worden geen opnames gemaakt in de toiletten. Opnamen vinden 24 uur per dag, gedurende het gehele jaar plaats.
 • De recorders staan opgesteld in een voor publiek afgesloten ruimte die alleen toegankelijk is voor het bestuurslid of personeel van het bedrijf welke in opdracht van de Volkstuinvereniging Vijfsluizen het technisch beheer en het onderhoud aan het camerasysteem uitvoert.
 • De recorders overschrijven automatisch iedere 672 uur (4 weken) het beeldmateriaal.
 • Het beeldmateriaal kan worden ingezien door het bestuur. Het is niet de intentie van de Volkstuinvereniging Vijfsluizen om dit daadwerkelijk te doen. Dit zal in principe alleen plaatsvinden als er calamiteiten (of vermeende) hebben plaatsgevonden of wanneer beeldmateriaal wordt opgevraagd door derden.